Talousarvio hyväksytty – Porvoon harrastamisen mallin laajentaminen sai kannatusta!

17.11.2021

Kaupunginvaltuuston pitkä talousarviokokous on päättynyt. Kävin puhujanpöntössä pitämässä lyhyen puheen nostaen esille minulle kolme
tärkeää tulevaisuusasiaa:
• Sote-uudistuksen jälkeen merkittävä osa Porvoon kaupungin henkilöstöstä ja toiminnasta siirtyy hyvinvointialueen hoidettavaksi.
Meillä valtuutetuilla on nyt ainutkertainen mahdollisuus mutta samalla velvollisuus muuttaa, yksinkertaistaa ja sitä kautta parantaa
kaupungin johtamisjärjestelmää niin, että luomme nykyaikaisen, joustavan ja kustannustehokkaan organisaation.
• Tuen kaikkia ehdotuksia ja toimenpiteitä, jotka vauhdittavat uusien – ja nimenomaan uusien – liikuntatilojen rakentamista
Kokoniemeen.
• Olen itse ollut mukana käynnistämässä Tolkkisten harrastamisenmallia, jossa maksutonta harrastustoimintaa tarjotaan koulupäivän
yhteydessä. Siksi tiedän hyvin, että tämä kaksikielinen toimintamalli on vaikuttavuudeltaan ja kustannustehokkuudeltaan erittäin
onnistunut kokonaisuus. Äänestin jälleen sen puolesta, että Porvoon harrastamisen -malli monistetaan ja viedään kaikkiin kouluihin
Porvoossa. (Ehdotus voitti äänestyksen 44-6!)

—–

Stadsfullmäktiges långa budgetmöte är avslutat. I talarstolen höll jag ett kort tal och lyfte fram för mig viktiga framtidssaker:
• Efter sote-reformen kommer en betydande del av Borgå stads personal och verksamhet inte längre att vara en del av den nuvarande
organisationen. Vi har med andra ord en unik chans, men samtidigt en skyldighet att förändra, förenkla och därvia förbättra vårt
ledningssystem så att vi framöver har en modern, fexibel och kostnadseffektiv organisationsform som motsvarar kraven på 2020-talet.
• Jag stöder alla förslag och åtgärder som påskyndar byggandet av nya – och specifikt just nya – idrottsanläggningar i Kokon.
• Jag har själv varit med och startat hobbymodellen i Tolkis, som går ut på att erbjuda avgiftsfria hobbyer i anslutning till skoldagen.
Därför vet jag att denna tvåspråkiga modell är mycket lyckad både vad gäller hur många barn som nås av verksamheten och vad gäller
verksamhetens kostnadseffektivitet. Jag röstade igen för att Borgås hobbymodell utvidgas och förs till alla skolor i Borgå. (Förslaget
vann omröstningen 44-6!

JohnnyHolmstrom

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!