Porvoon kaupunki ei tarvitse uusia toimialoja – Det behövs inga nya sektorer i Borgå stad

06.06.2022

Porvoolla ja muilla kaupungeilla on edessään kaikkien aikojen suurin hallinnollinen muutos – noin puolet kuluista ja kolmannes henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle kuluvan vuoden lopussa. Tämän seurauksena Porvoo on yhtiöittänyt hallintopalvelunsa (IT, palkanlaskenta, käännös jne.) ja on yhtiöittämässä työterveyshuoltonsa, mikä entisestään vähentää kaupungin omaa henkilöstöä. Lisäksi Kokonniemen kokonaisuuden ympärille on perustettu oma kehitysyhtiö viemään tätä tärkeää ja strategista urheilupanostusta eteenpäin.

Toiminnan ja henkilöstömäärän pienentyessä hintavaa hallintoa ei voida kasvattaa. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys kaikille nykyaikaisille ja rationaalisesti ajatteleville kaupungeille, jotka juuri nyt pohtivat, miltä organisaation tulisi näyttää tulevaisuudessa. Siksi on yllättävää, että virkamiesehdotuksessa esitetään aivan uutta toimialaa. Vielä yllättävämpää on, että tämä uusi toimiala on saanut joissakin piireissä poliittista tukea.

Olen itse työskennellyt kaikilla kaupungin nykyisellä neljällä toimialalla. Siksi uskallan väittää, että liian laaja ja liian syvä organisaatiorakenne byrokratisoi ja mutkistaa monia arkisia prosesseja mm. vaikeuttamalla viestintää ja täyttämällä virkamiesten kalenterit lukemattomilla työ- ja johtoryhmän kokouksilla. Ääriään myöten täynnä olevat kalenterit johtavat huonosti valmisteltuihin kokouksiin, joista ei ole suoraan tai edes välillisesti hyötyä organisaatiolle tai laajemmin kunnan asukkaille.

Kaupunkimme tarvitsee organisaation, joka seisoo vakaasti kolmella toimialalla (konsernihallinto, kaupunkikehitys ja sivistys), joilla on tulevaisuuteen katsova, debyrokratisoitu ja moderni johtajuusote. Kun merkittävä osa nykyisestä organisaatiosta siirtyy muualle, resursseja vapautuu myös kolmella jäljellä olevalla toimialalla. Muuttuva toimintaympäristö synnyttää varmasti uusia tehtäviä, mutta niihin voidaan puuttua myöhemmin pienellä hienosäädöllä. Uuden toimialan luominen tässä tilanteessa on raskaasti ylimitoitettu ja kallis toimenpide.

 


 

Borgå och andra städer står inför tidernas största förvaltningsomställning – då ungefär hälften av utgifterna och en tredjedel av personalen övergår till välfärdsområdets regi i slutet av innevarande år. Som en följd av detta har Borgå bolagiserat sina förvaltningtjänster (IT, löneräkning, översättning mm.) och håller på att bolagisera sin företagshälsovård, vilket ytterligare decimerar stadens egen personal. Som ett steg i utlokaliseringen har man dessutom grundat ett utvecklingsbolag kring Kokonhelheten, för att föra denna viktiga och strategiska idrottssatsning framåt.

När verksamheten och personalantalet krymper, kan inte den kostnadskrävande förvaltningen öka. Detta borde vara en självklarhet för alla tidsenliga och rationellt tänkande städer som i dessa dagar funderar på hur organisationen ska se ut i framtiden. Därför är det överraskande att det nu ligger ett tjänstemannaförslag på en helt ny sektor som grund för diskussionen. Ännu mer överraskande är att denna nya sektor vunnit politiskt stöd i vissa kretsar.

Jag har personligen jobbat inom stadens alla nuvarande fyra sektorer. Därför vågar jag säga att ett alltför brett och alltför djupt organisationsschema byråkratiserar och komplicerar många vardaliga processer, genom att bl.a. försvåra kommunikationen och fylla tjänstemännens kalendrar med otaliga arbets- och ledningsgruppsmöten. Till bredden fyllda kalendrar leder till dåligt förberedda möten, som inte medför direkt eller ens indirekt nytta åt organisationen eller i förlängningen åt kommuninvånarna.

Vår stad behöver en organisation som står stadigt på tre sektorer (koncernledning, stadsutveckling och bildning), med ett framåtdrivande, avbyråkratiserat och modernt ledarskapsgrepp. I och med att en betydande del av den nuvarande organisationen flyttar bort, frigörs det också resurser inom de sektorer som blir kvar i staden. Den föränderliga verksamhetsmiljön leder säkert till att nya arbetsuppgifter uppstår, men dessa kan vi tackla genom mindre finjusteringar. Att i detta läge skapa en ny sektor är en grovt överdimensionerad och påkostad åtgärd.

JohnnyHolmstrom

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!