Kestävä talous vaatii fokusointia

10.06.2021

Kestävä talous vaatii fokusointia

Luvut eivät valehtele Porvoossakaan: Kaupungin vuosittaiset toimintakulut ovat nousseet 2010-luvulla yli 70 miljoonaa euroa 383 miljoonaan euroon. Porvoossa kasvu on ollut 23 %, kun samalla ajanjaksolla koko maan julkisten menojen hintaindeksi kasvoi reilut 11 %. Voimme siis puhua kaksinkertaisesta kustannusten lisäyksestä Porvoossa. Kaupungin lainataakka on nyt jo yli 150 miljoonaa euroa, mutta investointitarve on yhä jatkuva ja suuri. Tämä epäsuotuisa kehitys ei voi jatkua.

Helppoja ratkaisuja ei valitettavasti ole. Sote-uudistuksen toteutuessa merkittävä osa kaupungin henkilökunnasta ja samalla verotuloista siirtyy maakunnalle. Tässä hetkessä on viisainta odottaa sote-päätöstä ja keskittyä hyvin kohdennettujen peruspalvelujen tuottamiseen. Tehdään nyt ainoastaan niitä asioita, jotka tuovat lisäarvoa suoraan kuntalaisille. Heti sote-päätöksen jälkeen on oikea hetki määrätietoisesti uudistaa jäljelle jäävä kunnallinen Porvoo kohti ajanmukaista ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta.

—–

Hållbar ekonomi kräver fokusering

Siffrorna ljuger inte heller i Borgå: Stadens årliga verksamhetsutgifter steg under 2010-talet med över 70 miljoner till 383 miljoner euro. I Borgå var ökningen 23 %, då prisindexet för offentliga utgifter i Finland under samma tidsperiod var drygt 11 %. Vi kan alltså prata om en tvåfaldig kostnadsökning i Borgå. Stadens lånebörda har överskridit 150 miljoner euro, men investeringsbehovet är fortfarande stort. Denna ogynnsamma utveckling kan inte fortsätta.

Enkla lösningar finns dessvärre inte. När social- och hälsovårdsreformen (sote) förverkligas flyttar en betydande del av stadens personal och skatteintäkter till landskapet. I detta läge är det klokt att vänta på sote-beslutet och koncentrera sig på att producera välriktad basservice. Nu ska vi göra endast sådant som ger mervärde direkt åt kommuninvånarna. Genast efter sote-beslutet är rätt läge att målmedvetet förnya det återstående kommunala Borgå mot en tidsenlig och ekonomisk hållbar framtid.

JohnnyHolmstrom

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!